REDD+

REDD+

Các sáng kiên Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD) mang lại lợi ích cho cộng đồng và cá nhân bảo vệ rừng và khuyến khích áp dụng một lối sống bền vững

 

Khoảng 35% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính phát thải ra bầu khí quyển là kết quả của nạn chặt phá rừng; 18% tổng lượng khí thải toàn cầu hàng năm là kết quả trực tiếp của nạn chặt phá rừng. Nếu tình trạng phá rừng còn tiếp tục tiếp diễn ra một cách mất kiểm soát, những con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nhằm ngăn chặn sự tiếp diễn của tình trạng này, SNV và các đối tác của tổ chức hiện đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp mới khác nhau nhằm khuyến khích các hoạt động khai thác rừng một cách bền vững.

SNV tin rằng sự thành công của bất kỳ một chương trình REDD+ nào đều phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức chương trình được thiết kế và triển khai. Kinh nghiệm của chúng tôi chứng minh rằng các giải pháp bảo vệ và quản lý rừng bền vững chỉ có thể được xây dựng nếu đối tác công sẵn sàng và có đủ năng lực thay đổi thực hành hiện tại và động lực thúc đẩy cộng đồng người dân có sinh kế phụ thuộc vào rừng triển khai các hoạt động quản lý rừng là có thật. SNV xác định 6 lĩnh vực cần được can thiệp nhằm thúc đẩy viêc triển khai các sáng kiến REDD+ một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ người nghèo và thúc đẩy đa dạng sinh học.

  1. Xây dựng kế hoạch về giảm phát thải khí
  2. Đảm bảo lợi ích của các bên
  3. Thúc đẩy giám sát rừng có sự tham gia của cộng đồng
  4. Tăng cường hợp tác giữa các dự án REDD+ và nông nghiệp
  5. Thiết kế hệ thống phân phối lợi ích
  6. Giới thiệu các giải pháp năng lượng tái tạo

SNV hiện đang phối hợp với nhiều đối tác và chính quyền địa phương nhằm triển khai thí điểm nhiều giải pháp can thiệp khác nhau ở cấp quốc gia và địa phương, đồng thời tìm kiếm giải pháp nhân rộng các mô hình thành công trong chiến lược quốc gia về REDD+, tại nhiều quốc gia Châu Á và Châu Phi.

Richard McNally
Global Coordinator REDD+