Dự án 4PDự án 4P (Quan hệ hợp tác Công - tư - Nhà sản xuất): nhằm kết nối mối quan hệ giữa khu vực công - khu vực tư nhân và các hộ sản xuất nhỏ lẻ, tạo điều kiện cho hộ nông dân tiếp cận với thị trường, các bên tham gia cùng chấp nhận rủi ro, đầu tư và chia sẻ lợi ích; đồng thời nâng cao đời sống kinh tế vùng nông thôn nói chung cũng như những nông dân nghèo.


Để lại tin nhắn cho chúng tôi

AddThis Sharing
IBA Twitter Youtube More
Hide
Show